onsdag den 28. februar 2018

Vækst og indtjening i virksomhederne

erfarne virksomhedsledere

Vi er en gruppe af erfarne virksomhedsledere, der selv har siddet i den varme stol. Vi kan derfor fungere som partner for den daglige ledelse - og tilbyde en kvalificeret dialog.

Vort speciale er udvikling af virksomheder. Med fokus på vækst og indtjening - og dermed den maksimale værditilvækst i virksomheden.

En virksomheds overlevelse på længere sigt forudsætter vækst - og langt de fleste virksomheder har muligheder for vækst - opgaven er at identificere disse muligheder og gennemføre de fornødne ændringer.

Vore løsninger udvikles i størst muligt omfang i samarbejde med virksomhedens medarbejdere.
Vi tager ansvaret for vore løsninger ved at deltage i gennemførelsen - det sikrer en kontinuitet - og muliggør de justeringer undervejs, som er nødvendige.udviklingsaftaler

Vi tilbyder udviklingsaftaler, hvor vi deltager aktivt i virksomhedens ledelse som arbejdende bestyrelsesformand.

Foruden konsulentindsats kan vi tilbyde at fungere som bestyrelsesmedlemmer med særlig ekspertise indenfor generel virksomhedsledelse og salg og marketing.

Vi arbejder med et resultatafhængigt honorar, idet vi erkender, at værdien af en konsulentindsats er et spørgsmål om de resultater, der opnås som følge af rådgivningen.


Særlig brancheerfaring:

 • Byggebranchen
 • Træ- og møbelindustri
 • VVS-, jern- og stålhandel
 • Kemi og træplejeprodukter
  Ca. 650 iværksættere
De fleste udviklingsopgaver har som udgangspunkt en for ringe indtjening eller for svag en vækst. Det betyder, at værditilvæksten i virksomheden er for lille eller direkte negativ.

På baggrund af erfaringer fra sådanne udviklingsopgaver har vi udviklet et koncept, der kan tilbydes på no cure, no pay basis. Konceptet er baseret på følgende delopgaver:

 1. indledende kontakt med virksomhedsledelsen
 2. analyse af situationen
 3. skitse til løsningsmodel
 4. udarbejdelse af forretningsplan & handlingsplan
  gennemførelse af projektet

Gennemførelsen af projektet i virksomheden

Gennemførelsen af projektet i virksomheden sker med en partner fra os som projektleder og kan strække sig over 1-2 år.

De praktiske opgaver, der kan være aktuelle, kan f.eks. være udvikling af nye produkter, udnyttelse af nye segmenter i markedet, effektivisering af afsætningen. Eller det kan være optimering af de administrative rutiner og forretningsgange.
Men det kan også være optimering af kapitalgrundlaget, frasalg af aktiviteter eller opkøb af andre virksomheder.

Virksomheder med for lille indtjening har et særligt problem. De kan vanskeligt få finansieret nye initiativer. Det kan derfor være nødvendigt med kraftige indgreb for at få indtjeningen på plads. 
Virksomheder med ringe vækst er mindre interessante for eksterne investorer, men har typisk også svært ved at tiltrække kvalificerede medarbejdere. 

ledelsesrådgivning

Vi udfører ledelsesrådgivning for bestyrelse og direktion.

Vi fungerer som sparringpartnere for ledelsen. 
Fordi vi selv har arbejdet som virksomhedsledere og fordi vi har betydelig erfaring i bestyrelsesarbejde, opfatter vi ledelsesrådgivning som noget meget praktisk.Opgaven er på nemmeste vis at få løst et problem.

De opgaver, vi oftest stilles overfor, er problemer med indtjeningen, hvor det som regel er nødvendigt med en komplet analyse af virksomhedens situation. I visse tilfælde kan det resultere i en ændret strategi - i andre tilfælde en mindre kursjustering.

En anden typisk opgave er et utilfredsstillende salg i forhold til de omkostninger, der investeres. Her er det væsentligt, at vi har erfaringer fra en række virksomheder og brancher, hvor der kan være inspiration at hente.

Vi foretrækker at udvikle planer og projekter i et godt samarbejde med virksomhedens ledergruppe. Det betyder dels realistiske projekter, men også en bedre gennemførelse af planerne.

Principielt foretrækker vi at deltage i gennemførelsen af de planer, vi har udarbejdet. Det betyder, at en rådgivning ikke bliver et teoretisk skuffeprojekt, der aldrig ser dagens lys.

professionelle bestyrelsesmedlemmer 

Partnerne her er rutinerede bestyrelsesmedlemmer med erfaringer fra en række brancher.

Vi kan optræde som professionelle bestyrelsesmedlemmer - både menige medlemmer og som formænd.

En optimal bestyrelse er vigtig for enhver virksomhed. Bestyrelsen skal helst afspejle den situation, som virksomheden netop befinder sig i, således at der er kompetence til netop de opgaver, der er aktuelle for den pågældende virksomhed.

For mindre virksomheder vil det være muligt at starte en aktiv bestyrelse med et enkelt medlem - og efterfølgende supplere med flere.

Det er en udpræget fordel at ha' et professionelt bestyrelsesmedlem, der har kapacitet til løsning af adhoc-opgaver. Det betyder, at virksomheden internt altid har ekstra ledelseskapacitet, hvis der pludseligt skulle være behov for det.

Begrebet arbejdende bestyrelsesformand er blevet mere almindeligt, fordi det muliggør en større ledelsesindsats på et vigtigt sted i organisationen. 
Vi deltager gerne som arbejdende formænd, hvor der er i hvert enkelt tilfælde aftales en hensigtsmæssig arbejdsdeling.

Læs mere om marketing her

At købe og sælge virksomheder

At købe og sælge virksomheder eller dele af virksomheder er en naturlig metode til udvikling af en virksomhed.

På den ene side kan frasalg af aktiviteterudenfor kerneområdet være en metode til at opnå en mere lukrativ drift eller til at opnå et kapitalgrundlag til udvikling af den tiloversblevne del af virksomheden.
Omvendt kan tilkøb af supplerendeaktiviteter være en effektiv metode til at ekspandere virksomheden.

At beskæftige sig med virksomhedshandel forudsætter ledelsesmæssig indsigt og erfaring. At finde den rigtige partner til en virksomhedshandel forudsætter for det første et bredt kontaktnet, men også kendskab til den netop den type af virksomhed, der kan få maksimalt udbytte af en handel.

Et andet væsentligt spørgsmål er at udvikle virksomheden eller afdelingen til et salg - f. eks. i forbindelse med et generationsskifte. Der kan opnås meget væsentlige merværdier, hvis man gennemfører hensigtsmæssige interne ændringer, således at virksomheden eller afdelingen bedst muligt passer til en potentiel køber.

Vi tilbyder i hvert enkelt tilfælde en uformel snak om de aktuelle muligheder, hvorefter vi sonderer markedet for den aktuelle handel. Såfremt vi på dette grundlag kan identificere een eller flere interesserede partnere, indgås en egentlig mægleraftale.

ledelse af virksomheden


I enhver virksomhed kan der ind imellem blive behov for en midlertidig ledelse, der kan overtage ansvaret for driften i en kortere eller længere periode.

Det kan være ledelse af virksomheden som sådan, eller det kan være ledelse af en afdeling eller division, hvor der skal foretages gennemgribende ændringer.

Sygdom eller uheld kan ligeledes være årsag til en midlertidig ledelse.

I andre tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at anvende en midlertidig ledelse som en overgangsløsning i forbindelse med ansættelse af en ny leder.

Se flere produktive virksomheder her

søndag den 11. februar 2018

En virksomhed

En virksomhed er en organisation, der udøver økonomisk aktivitet (f.eks. producerer og sælger varer) eller gennemfører investeringer, oftest med det formål at akkumulere overskud. Virksomheden muliggør adskillelse af ejerskab og ledelse. En mindre virksomhed med aktiviteter kaldes også for et firma. Personer, der starter virksomheder, kaldes ofte iværksættere.

Ejerskab


En virksomhed kan være ejet af private eller af staten eller begge dele. Der findes dog ideologier, bl.a. varianter af marxistiske ideologier, der mener, at alle virksomheder skal være ejet af staten.

Hæftelse


De forskellige virksomhedsformer (etableringsformer) adskiller sig bl.a. ved, om nogen udenfor virksomheden hæfter for dennes forpligtelser. En ledelse vil naturligvis hæfte, hvis den handler groft uansvarligt - hæftelsen er den sikkerhed tredjemand her udover har. En hæftelse kan sikres yderligere ved sikkerhedsstillelse, garanti-erklæring, kaution eller pantsætning.

Aktie- og anpartsselskaber


Aktieselskaber og anpartsselskaber er selvstændige subjekter - der er som udgangspunkt ikke nogen, som hæfter for forpligtelser. Disse virksomheder er derfor under særlig lovregulering, f.eks. pligtige til at indberette ledelse, udarbejde regnskaber og lade disse revidere.

Andelsselskaber og foreninger


Andelsselskaber og foreninger har som udgangspunkt ingen ekstern hæftelse. Andelsselskaber er kendetegnet ved at være styret af kunder eller leverandører. Foreninger kan drive virksomhed; da vil der ikke være nogen hæftelse.

Interessentskaber, kommanditselskaber


I interessentskaber hæfter alle ejerne; i et kommanditselskab vil der være en komplementar, som hæfter fuldt ud (komplementaren kan dog være et andet selskab med begrænset formue og hæftelse).